My Skype status
My Y!M Status
Thông tin dự án
Trụ sở Viện Kiềm Sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Chủ Đầu tư: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Khởi công: 19/07/2007
Hoàn thành: 31/12/2008

Một số hình ảnh:

Mô hình phát triển khu đô thị mới